Vedtægter

 ”Mikrobryggeriet Wiibroes venner”

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er ”Mikrobryggeriet Wiibroes Venner” (MWV) og foreningen er hjemmehørende i Helsingør Kommune.
Foreningens postadresse fremgår af hjemmesiden www.wiibroesvenner.dk.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at genetablere og fastholde brygning af øl i Helsingør, således som det har fundet sted siden 1500 tallet.
Dette sker af interesse for Helsingørs historie herunder den mangeårige tilstedeværelse af Wiibroes Bryggeri, som var en af Helsingørs store erhvervsvirksomheder.
Men også af interesse for byens borgere samt udefra kommende gæster, turister og i samklang med Helsingør Kommunes Museer.
Som led i dette formål driver foreningen hjemmesiden www.wiibroesvenner.dk.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages private personer, der er fyldt 18 år. Der vil også være mulighed for associeringsaftale/-medlemskab med beslægtede foreninger. Ansøgning om medlemskab forelægges bestyrelsen for godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
Medlemskab forudsætter erhvervelse af Interessebevis.
Medlemsskabet ophæves ved udmeldelse af foreningen eller hvis kontingentet trods påmindelse ikke er indbetalt til foreningen inden udgangen af regnskabsåret.
På grund af pladsmangel kan bestyrelsen til enhver tid lukke for optagelse af nye medlemmer.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er i alle foreningens forhold foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.
Indkaldelse til generalforsamling sker pr. mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned.
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter betalt kontingent for året.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 10 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Dagsordenen:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere
3 Formandens beretning for det forløbne år
4 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
samt budget for det kommende år
5 Fastsættelse af kontingent
6 Indkomne forslag
7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
9Eventuelt
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde meddelelse om hvilke bestyrelses-medlemmer, der afgår i henhold til vedtægterne og hvilke der er villige til at modtage genvalg.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
7 dage inden generalforsamlingen.
For afgivelse af stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.
Hvert medlem har 1 stemme.

§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende regnskabsår.

§ 6. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Formanden og 2 medlemmer vælges i lige årstal og kassereren og 2 medlemmer i ulige årstal.
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år, 1 vælges i lige årstal og 1 vælges i ulige årstal.
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsen holder møder så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst
4 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal være revideret af de 2 af foreningen valgte revisorer jfr. § 4, der ikke er medlemmer af foreningens bestyrelse

§ 8. Donationer
Donationer til hvilke der ikke er knyttet særlige bestemmelser, henlægges til en reservefond, som i påkommende tilfælde kan anvendes til de i § 2 fastsatte formål.

§ 9. Tegningsregel og hæftelse
Foreningen forpligtiges ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at denne kan disponere inden for de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10. Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af forslag til ændring af disse vedtægter kræves at de vedtages med ¾ af de på den ordinære generalforsamling afgivne stemmer.
Opnås en sådan stemmeflerhed ikke men kun almindelig stemmeflerhed, påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Denne nye generalforsamling skal afholdes inden 4 uger fra den ordinære generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed af de på denne generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 11. Opløsning af foreningen

Til foreningens opløsning kræves mindst ¾ stemmeflerhed af samtlige foreningens medlemmer.
Er ¾ af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen inden 4 uger indkalde til ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor opløsningen kan vedtages med ¾ af de tilstedeværende stemmer.
Opløses foreningen tilfalder dens kapital og arkiv Foreningen Skibsklarerergaarden Bryglaug såfremt denne måtte eksistere ellers Helsingør Kommunens Museer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. februar 2012.


Revideret på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2014

Mikrobryggeriet Wiibroes Venner

Formål:

 

Foreningen Wiibroes venner har til formål, at genetablere og fastholde brygning af øl i Helsingør, således som det har fundet sted siden 1500 tallet.

Dette sker af interesse for Helsingørs historie herunder den mangeårige tilstedeværelse af Wiibroebryggeriet, som en af Helsingørs store erhvervsvirksomheder. Men også af interesse for byens borgere samt udefra kommende gæster, turister og i samklang med Helsingør Kommunes Museer.